(0507) 695 86 77
Bizi takip edin:

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Borçlunun borcunu ödememesi veya ödeyememesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, borcun yasal yollarlarla borçlunun varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Ülkemizde bu alandaki temel düzenleme 1932 yılında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile yapılmıştır.

Avukatlık Büromuz, müvekkillerine ait alacakların tahsili için öncelikle borçlu ile görüşme yapar. Bu görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuç alamaz ise alacağın takibi için icra takibi başlatır.

Avukatlık Büromuz icra iflas hukuku alanına aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ve haciz ve iflas  işlemleri,
 • Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi,
 • Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra İflas Yasası uyarınca yasal takiplerin başlatılması ,
 • Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması,
 • Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi,
 • Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının tesisi,
 • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma,
 • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması,
 • İlamsız takiplerin başlatılması,  itirazın iptali davalarının ikamesi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması,
 • Haczin kaldırılması işlemleri,
 • Kredi sözleşmelerine dayanan ilamsız takip işlemleri.