(0224) 272 01 01
Bizi takip edin:

Makaleler

İş ortaklığına ait vergi borcu yeni ihalelere tek başına katılmaya engel olacak mıdır?

Nisan 25, 2021

Avukat Haydar ŞENÖZ

  1. İtirazen Şikayet Başvurusu

…Devlet Hastanesinin “Temizlik Hizmet Alımı’’ ihalesinde ihale üzerinde bırakılan A.. İnşaat Taahhüt Hayvancılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi- Mehmet Arslan’ın  ihale tarihi olan 20.12.2007 itibariyle ortak girişimden dolayı vergi dairesine vergi borcu ve Yozgat İl Sigorta Müdürlüğüne Sigorta prim borcu bulunduğu halde ihaleye katılarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin iptali ile firma hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  1. Kamu İhale Kurulu’nun İncelemesi:

İdarenin 19.04.2007 tarih ve 2007/404 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesinden; söz konusu ihalede, A… İnşaat Taahhüt Hayvancılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve firma ile 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalanarak temizlik işine  01.01.2007 tarihinde başlandığı, A… Limited Şirketi tarafından sözleşme imzalanmadan önce ilgili Vergi dairesinden kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin ve S.S.K’dan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin yazıların alınmış olduğu  anlaşılmıştır.

İhale tarihi olan 20.12.2006 tarihi itibariyle Abide İnşaat Limited Taahhüt Şirketinin sigorta prim borcunun bulunmadığı ancak; A… İnşaat Limited Şirketi ile Uz –El Limited Şirketi ortak girişiminin 1008625.066 sayılı dosyasında 19.424,16 YTL sigorta prim borcu bulunduğunun belirtildiği görülmüştür.

İlgili vergi dairesinin 11.05.2007 tarih ve 1973 sayılı cevabi yazısının incelenmesinden; ihale tarihi olan 20.12.2006 tarihinde, bireysel olarak A.. İnşaat Taahhüt Limited Şirketinin borcu bulunmamakla birlikte, A… Temizlik Limited – Uzel Limited Şirketi ortak girişiminin 20.12.2006 tarihi itibariyle vadesi geçmiş vergi borcu bulunduğunun belirtildiği, görülmüştür.

  1. Kamu İhale Kurulu’nun Konuyu Değerlendirmesi

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları’’ başlığı altında,

(c) bendinde, “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.’’

(d) bendinde ise “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanların ihale dışı bırakılacağı’’ hükmüne,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin ihale dışı bırakılma başlığı altında;

(c) bendinde; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,’’

(d) bendinde ise; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,’’ düzenlemesinin yanı sıra İkinci fıkrasında; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibariyle (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte(standart formlar KİK027.0/H VE KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur..’’ düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ya da ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye iştirak etmemesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Ortak Girişim “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları’’,

4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde Ortak Girişimler başlığı altında, “…İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere …’’ “…İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yarine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları..belirtilir.’’ düzenlemeleri doğrultusunda,

İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ya da vergi borcunun  kaynağı A… İnşaat Ltd Şti- Uz- El Ltd Şti ortak girişimine ait olsa dahi söz konusu borçtan her iki Şirket de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından, A… Limited Şirketi tarafından ihaleye iştirak edilmemesi gerektiği, buna rağmen firmanın Sarıkaya Devlet Hastanesinin “Genel Temizlik Hizmeti’’ ihalesine iştirak ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası bu yönü ile yerinde bulunmuştur.